วันอาทิตย์, 28 พฤศจิกายน 2564

สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนการสอน มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในหลายๆ ด้านด้วยกัน คือช่วยให้ครูกระตุ้นให้นักเรียนเกิดการตอบสนองตามที่คาดหวังจะให้เกิดในตัวนักเรียนช่วยให้ครูจัดประสบการณ์ให้นักเรียนได้หลายรูปแบบ